ترجمه Round Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جمع‌ اوري‌ (كردن‌) اشيا يا اشخاص‌ پراكنده‌. می باشد

Round Up به چه معناست و Round Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Round Up

جمع‌ اوري‌ (كردن‌) اشيا يا اشخاص‌ پراكنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جمع‌ اوري‌ (كردن‌) اشيا يا اشخاص‌ پراكنده‌., ترجمه جمع‌ اوري‌ (كردن‌) اشيا يا اشخاص‌ پراكنده‌., کلمات شبیه جمع‌ اوري‌ (كردن‌) اشيا يا اشخاص‌ پراكنده‌.
دانلود فایل ها