ترجمه Rounding Error در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌اي‌ گرد كردن‌. می باشد

Rounding Error به چه معناست و Rounding Error یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rounding Error

خط‌اي‌ گرد كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌اي‌ گرد كردن‌., ترجمه خط‌اي‌ گرد كردن‌., کلمات شبیه خط‌اي‌ گرد كردن‌.
دانلود فایل ها