ترجمه Row Binary Card در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارت‌ دودويي‌ سط‌ري‌. می باشد

Row Binary Card به چه معناست و Row Binary Card یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Row Binary Card

كارت‌ دودويي‌ سط‌ري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارت‌ دودويي‌ سط‌ري‌., ترجمه كارت‌ دودويي‌ سط‌ري‌., کلمات شبیه كارت‌ دودويي‌ سط‌ري‌.
دانلود فایل ها