ترجمه Rubious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرمز ياقوتي‌. می باشد

Rubious به چه معناست و Rubious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rubious

قرمز ياقوتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قرمز ياقوتي‌., ترجمه قرمز ياقوتي‌., کلمات شبیه قرمز ياقوتي‌.
دانلود فایل ها