ترجمه Ruderal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روينده‌ درميان‌ مواد پوسيده‌ و فاسد. می باشد

Ruderal به چه معناست و Ruderal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruderal

روينده‌ درميان‌ مواد پوسيده‌ و فاسد. به خارجی , ریشه انگلیسی روينده‌ درميان‌ مواد پوسيده‌ و فاسد., ترجمه روينده‌ درميان‌ مواد پوسيده‌ و فاسد., کلمات شبیه روينده‌ درميان‌ مواد پوسيده‌ و فاسد.
دانلود فایل ها