ترجمه Ruff در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (effur) يقه‌ گرد و حلقوي‌ چين‌ دار مردان‌ و زنان‌ قرون‌ می باشد

Ruff به چه معناست و Ruff یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruff

(effur) يقه‌ گرد و حلقوي‌ چين‌ دار مردان‌ و زنان‌ قرون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (effur) يقه‌ گرد و حلقوي‌ چين‌ دار مردان‌ و زنان‌ قرون‌, ترجمه (effur) يقه‌ گرد و حلقوي‌ چين‌ دار مردان‌ و زنان‌ قرون‌, کلمات شبیه (effur) يقه‌ گرد و حلقوي‌ چين‌ دار مردان‌ و زنان‌ قرون‌
دانلود فایل ها