ترجمه Rummage Sale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حراج‌ هداياي‌ تقديمي‌ بكليسا براي‌ امور خيريه‌. می باشد

Rummage Sale به چه معناست و Rummage Sale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rummage Sale

حراج‌ هداياي‌ تقديمي‌ بكليسا براي‌ امور خيريه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حراج‌ هداياي‌ تقديمي‌ بكليسا براي‌ امور خيريه‌., ترجمه حراج‌ هداياي‌ تقديمي‌ بكليسا براي‌ امور خيريه‌., کلمات شبیه حراج‌ هداياي‌ تقديمي‌ بكليسا براي‌ امور خيريه‌.
دانلود فایل ها