ترجمه Rustler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ صداي‌ خش‌ خش‌. می باشد

Rustler به چه معناست و Rustler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rustler

داراي‌ صداي‌ خش‌ خش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ صداي‌ خش‌ خش‌., ترجمه داراي‌ صداي‌ خش‌ خش‌., کلمات شبیه داراي‌ صداي‌ خش‌ خش‌.
دانلود فایل ها