ترجمه Sabbatical Year در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرخصي‌ هر هفت‌ سال‌ يكبار. می باشد

Sabbatical Year به چه معناست و Sabbatical Year یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sabbatical Year

مرخصي‌ هر هفت‌ سال‌ يكبار. به خارجی , ریشه انگلیسی مرخصي‌ هر هفت‌ سال‌ يكبار., ترجمه مرخصي‌ هر هفت‌ سال‌ يكبار., کلمات شبیه مرخصي‌ هر هفت‌ سال‌ يكبار.
دانلود فایل ها