ترجمه Saccharin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) ساخارين‌. می باشد

Saccharin به چه معناست و Saccharin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saccharin

(ش‌.) ساخارين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) ساخارين‌., ترجمه (ش‌.) ساخارين‌., کلمات شبیه (ش‌.) ساخارين‌.
دانلود فایل ها