ترجمه Sacroiliac در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) خاصره‌اي‌ خاجي‌. می باشد

Sacroiliac به چه معناست و Sacroiliac یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sacroiliac

(تش‌.) خاصره‌اي‌ خاجي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) خاصره‌اي‌ خاجي‌., ترجمه (تش‌.) خاصره‌اي‌ خاجي‌., کلمات شبیه (تش‌.) خاصره‌اي‌ خاجي‌.
دانلود فایل ها