ترجمه Sagittal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ درز سهمي‌ جمجمه‌. می باشد

Sagittal به چه معناست و Sagittal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sagittal

به‌ درز سهمي‌ جمجمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ درز سهمي‌ جمجمه‌., ترجمه به‌ درز سهمي‌ جمجمه‌., کلمات شبیه به‌ درز سهمي‌ جمجمه‌.
دانلود فایل ها