ترجمه Sago Palm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) نخل‌ ساگو. می باشد

Sago Palm به چه معناست و Sago Palm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sago Palm

(گ‌.ش‌.) نخل‌ ساگو. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) نخل‌ ساگو., ترجمه (گ‌.ش‌.) نخل‌ ساگو., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) نخل‌ ساگو.
دانلود فایل ها