خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45979 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45979','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45979 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Salesclerk به فارسی

ترجمه Salesclerk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروشنده‌ مغازه‌. می باشد

Salesclerk به چه معناست و Salesclerk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salesclerk

فروشنده‌ مغازه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فروشنده‌ مغازه‌., ترجمه فروشنده‌ مغازه‌., کلمات شبیه فروشنده‌ مغازه‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: