ترجمه Saleswoman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بانوي‌ فروشنده‌. می باشد

Saleswoman به چه معناست و Saleswoman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saleswoman

بانوي‌ فروشنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بانوي‌ فروشنده‌., ترجمه بانوي‌ فروشنده‌., کلمات شبیه بانوي‌ فروشنده‌.
دانلود فایل ها