ترجمه Salinity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شوري‌. می باشد

Salinity به چه معناست و Salinity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salinity

شوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شوري‌., ترجمه شوري‌., کلمات شبیه شوري‌.
دانلود فایل ها