ترجمه Sallet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (edalas) كلاه‌ خود سبك‌ قرن‌ 51 بدون‌ زره‌ صورت‌. می باشد

Sallet به چه معناست و Sallet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sallet

(edalas) كلاه‌ خود سبك‌ قرن‌ 51 بدون‌ زره‌ صورت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (edalas) كلاه‌ خود سبك‌ قرن‌ 51 بدون‌ زره‌ صورت‌., ترجمه (edalas) كلاه‌ خود سبك‌ قرن‌ 51 بدون‌ زره‌ صورت‌., کلمات شبیه (edalas) كلاه‌ خود سبك‌ قرن‌ 51 بدون‌ زره‌ صورت‌.
دانلود فایل ها