ترجمه Samoan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ يا اهل‌ جزيره‌ ساموا واقع‌ در پلينزي‌. می باشد

Samoan به چه معناست و Samoan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Samoan

وابسته‌ به‌ يا اهل‌ جزيره‌ ساموا واقع‌ در پلينزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ يا اهل‌ جزيره‌ ساموا واقع‌ در پلينزي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ يا اهل‌ جزيره‌ ساموا واقع‌ در پلينزي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ يا اهل‌ جزيره‌ ساموا واقع‌ در پلينزي‌.
دانلود فایل ها