ترجمه Sampling Rate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرخ‌ نمونه‌برداري‌. می باشد

Sampling Rate به چه معناست و Sampling Rate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sampling Rate

نرخ‌ نمونه‌برداري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نرخ‌ نمونه‌برداري‌., ترجمه نرخ‌ نمونه‌برداري‌., کلمات شبیه نرخ‌ نمونه‌برداري‌.
دانلود فایل ها