ترجمه Sand Trap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرورفتگي‌ مصنوعي‌ شن‌ در ميدان‌ گلف‌. می باشد

Sand Trap به چه معناست و Sand Trap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sand Trap

فرورفتگي‌ مصنوعي‌ شن‌ در ميدان‌ گلف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرورفتگي‌ مصنوعي‌ شن‌ در ميدان‌ گلف‌., ترجمه فرورفتگي‌ مصنوعي‌ شن‌ در ميدان‌ گلف‌., کلمات شبیه فرورفتگي‌ مصنوعي‌ شن‌ در ميدان‌ گلف‌.
دانلود فایل ها