ترجمه Sanitary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهداشتي‌. می باشد

Sanitary به چه معناست و Sanitary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sanitary

بهداشتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بهداشتي‌., ترجمه بهداشتي‌., کلمات شبیه بهداشتي‌.
دانلود فایل ها