ترجمه Saphena در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياهرگ‌ سافنا. می باشد

Saphena به چه معناست و Saphena یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saphena

سياهرگ‌ سافنا. به خارجی , ریشه انگلیسی سياهرگ‌ سافنا., ترجمه سياهرگ‌ سافنا., کلمات شبیه سياهرگ‌ سافنا.
دانلود فایل ها