ترجمه Sapphism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌بق‌ زني‌ (msinaibsel) همجنس‌ خواهي‌ زنان‌. می باشد

Sapphism به چه معناست و Sapphism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sapphism

ط‌بق‌ زني‌ (msinaibsel) همجنس‌ خواهي‌ زنان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌بق‌ زني‌ (msinaibsel) همجنس‌ خواهي‌ زنان‌., ترجمه ط‌بق‌ زني‌ (msinaibsel) همجنس‌ خواهي‌ زنان‌., کلمات شبیه ط‌بق‌ زني‌ (msinaibsel) همجنس‌ خواهي‌ زنان‌.
دانلود فایل ها