ترجمه Sari در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ اي‌ كه‌ بدور بدن‌ مي‌ پيچند. می باشد

Sari به چه معناست و Sari یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sari

پارچه‌ اي‌ كه‌ بدور بدن‌ مي‌ پيچند. به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ اي‌ كه‌ بدور بدن‌ مي‌ پيچند., ترجمه پارچه‌ اي‌ كه‌ بدور بدن‌ مي‌ پيچند., کلمات شبیه پارچه‌ اي‌ كه‌ بدور بدن‌ مي‌ پيچند.




دانلود فایل ها