ترجمه Sari در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eeras) ساري‌ يا لباس‌ زنان‌ هندو كه‌ مشتمل‌ است‌ بر می باشد

Sari به چه معناست و Sari یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sari

(eeras) ساري‌ يا لباس‌ زنان‌ هندو كه‌ مشتمل‌ است‌ بر به خارجی , ریشه انگلیسی (eeras) ساري‌ يا لباس‌ زنان‌ هندو كه‌ مشتمل‌ است‌ بر, ترجمه (eeras) ساري‌ يا لباس‌ زنان‌ هندو كه‌ مشتمل‌ است‌ بر, کلمات شبیه (eeras) ساري‌ يا لباس‌ زنان‌ هندو كه‌ مشتمل‌ است‌ بر
دانلود فایل ها