ترجمه Sash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ها نيز ميباشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پنجره‌ , در فارسی : پنجره‌ گلخانه‌ , به فارسی : حمايل‌ زدن‌

Sash به چه معناست و Sash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sash

ها نيز ميباشد به خارجی , ریشه انگلیسی ها نيز ميباشد, ترجمه ها نيز ميباشد, کلمات شبیه ها نيز ميباشد , پنجره‌ به لاتین , پنجره‌ گلخانه‌ به لاتین , حمايل‌ زدن‌ خارجی
دانلود فایل ها