ترجمه Sassafras در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ساسافراس‌. می باشد

Sassafras به چه معناست و Sassafras یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sassafras

(گ‌.ش‌.) ساسافراس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ساسافراس‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) ساسافراس‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ساسافراس‌.
دانلود فایل ها