ترجمه Satan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lived) شيط‌ان‌. می باشد

Satan به چه معناست و Satan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Satan

(lived) شيط‌ان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lived) شيط‌ان‌., ترجمه (lived) شيط‌ان‌., کلمات شبیه (lived) شيط‌ان‌.
دانلود فایل ها