ترجمه Saturnism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gninosiop dael=) مسموميت‌ از سرب‌. می باشد

Saturnism به چه معناست و Saturnism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saturnism

(gninosiop dael=) مسموميت‌ از سرب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (gninosiop dael=) مسموميت‌ از سرب‌., ترجمه (gninosiop dael=) مسموميت‌ از سرب‌., کلمات شبیه (gninosiop dael=) مسموميت‌ از سرب‌.
دانلود فایل ها