ترجمه Saw Grass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ساق‌ تيز. می باشد

Saw Grass به چه معناست و Saw Grass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saw Grass

(گ‌.ش‌.) ساق‌ تيز. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ساق‌ تيز., ترجمه (گ‌.ش‌.) ساق‌ تيز., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ساق‌ تيز.
دانلود فایل ها