ترجمه Sawfish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) اره‌ ماهي‌. می باشد

Sawfish به چه معناست و Sawfish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sawfish

(ج‌.ش‌.) اره‌ ماهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) اره‌ ماهي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) اره‌ ماهي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) اره‌ ماهي‌.
دانلود فایل ها