خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46394 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('46394','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46394 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scabrous به فارسی

ترجمه Scabrous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خشن‌. می باشد

Scabrous به چه معناست و Scabrous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scabrous

خشن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خشن‌., ترجمه خشن‌., کلمات شبیه خشن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: