ترجمه Scalogram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از صور ساده‌ بصور مشكل‌ تدريجي‌. می باشد

Scalogram به چه معناست و Scalogram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scalogram

از صور ساده‌ بصور مشكل‌ تدريجي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی از صور ساده‌ بصور مشكل‌ تدريجي‌., ترجمه از صور ساده‌ بصور مشكل‌ تدريجي‌., کلمات شبیه از صور ساده‌ بصور مشكل‌ تدريجي‌.
دانلود فایل ها