ترجمه Scandent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnibmilc=) بالا رونده‌. می باشد

Scandent به چه معناست و Scandent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scandent

(gnibmilc=) بالا رونده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (gnibmilc=) بالا رونده‌., ترجمه (gnibmilc=) بالا رونده‌., کلمات شبیه (gnibmilc=) بالا رونده‌.
دانلود فایل ها