ترجمه Scarabaeus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) سوسك‌ سرگين‌ خوار بزرگ‌. می باشد

Scarabaeus به چه معناست و Scarabaeus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scarabaeus

(ج‌.ش‌.) سوسك‌ سرگين‌ خوار بزرگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) سوسك‌ سرگين‌ خوار بزرگ‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) سوسك‌ سرگين‌ خوار بزرگ‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) سوسك‌ سرگين‌ خوار بزرگ‌.
دانلود فایل ها