ترجمه Scare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محل‌ هراسناك‌. می باشد

Scare به چه معناست و Scare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scare

محل‌ هراسناك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محل‌ هراسناك‌., ترجمه محل‌ هراسناك‌., کلمات شبیه محل‌ هراسناك‌.
دانلود فایل ها