ترجمه Scarey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yracs)ترسناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترسان‌.

Scarey به چه معناست و Scarey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scarey

(yracs)ترسناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yracs)ترسناك‌, ترجمه (yracs)ترسناك‌, کلمات شبیه (yracs)ترسناك‌ , ترسان‌. به لاتین
دانلود فایل ها