ترجمه Scarify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقاد كردن‌. می باشد

Scarify به چه معناست و Scarify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scarify

انتقاد كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انتقاد كردن‌., ترجمه انتقاد كردن‌., کلمات شبیه انتقاد كردن‌.
دانلود فایل ها