ترجمه Scaup Duck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) اردك‌ قرمز اسيا واروپا وامريكا. می باشد

Scaup Duck به چه معناست و Scaup Duck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scaup Duck

(ج‌.ش‌.) اردك‌ قرمز اسيا واروپا وامريكا. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) اردك‌ قرمز اسيا واروپا وامريكا., ترجمه (ج‌.ش‌.) اردك‌ قرمز اسيا واروپا وامريكا., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) اردك‌ قرمز اسيا واروپا وامريكا.
دانلود فایل ها