ترجمه Schnapps در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشروب‌ جين‌ قوي‌ هلندي‌. می باشد

Schnapps به چه معناست و Schnapps یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schnapps

مشروب‌ جين‌ قوي‌ هلندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مشروب‌ جين‌ قوي‌ هلندي‌., ترجمه مشروب‌ جين‌ قوي‌ هلندي‌., کلمات شبیه مشروب‌ جين‌ قوي‌ هلندي‌.
دانلود فایل ها