ترجمه Schoolmaster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدرسه‌ رفتار كردن‌. می باشد

Schoolmaster به چه معناست و Schoolmaster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schoolmaster

مدرسه‌ رفتار كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مدرسه‌ رفتار كردن‌., ترجمه مدرسه‌ رفتار كردن‌., کلمات شبیه مدرسه‌ رفتار كردن‌.
دانلود فایل ها