ترجمه Scilla در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) پياز عنصل‌. می باشد

Scilla به چه معناست و Scilla یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scilla

(گ‌.ش‌.) پياز عنصل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) پياز عنصل‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) پياز عنصل‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) پياز عنصل‌.
دانلود فایل ها