ترجمه Sciolist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citsiloics) دانشمندنما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ اط‌لاعات‌ سط‌حي‌

Sciolist به چه معناست و Sciolist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sciolist

(citsiloics) دانشمندنما به خارجی , ریشه انگلیسی (citsiloics) دانشمندنما, ترجمه (citsiloics) دانشمندنما, کلمات شبیه (citsiloics) دانشمندنما , داراي‌ اط‌لاعات‌ سط‌حي‌ به لاتین
دانلود فایل ها