ترجمه Scirrhus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) تومور سفت‌ بدخيم‌. می باشد

Scirrhus به چه معناست و Scirrhus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scirrhus

(ط‌ب‌) تومور سفت‌ بدخيم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) تومور سفت‌ بدخيم‌., ترجمه (ط‌ب‌) تومور سفت‌ بدخيم‌., کلمات شبیه (ط‌ب‌) تومور سفت‌ بدخيم‌.
دانلود فایل ها