ترجمه Scope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هدف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منظ‌ور , در فارسی : نقط‌ه‌ توجه‌ , به فارسی : ط‌رح‌ نهايي‌ , سایر ترجمه ها : فحوا منظ‌ور

Scope به چه معناست و Scope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scope

هدف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هدف‌, ترجمه هدف‌, کلمات شبیه هدف‌ , منظ‌ور به لاتین , نقط‌ه‌ توجه‌ به لاتین , ط‌رح‌ نهايي‌ خارجی , فحوا در زبان , منظ‌ورانگلیسی
دانلود فایل ها