ترجمه Screenable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ نمايش‌ بر روي‌ پرده‌ (تلويزيون‌ وغيره‌). می باشد

Screenable به چه معناست و Screenable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screenable

قابل‌ نمايش‌ بر روي‌ پرده‌ (تلويزيون‌ وغيره‌). به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ نمايش‌ بر روي‌ پرده‌ (تلويزيون‌ وغيره‌)., ترجمه قابل‌ نمايش‌ بر روي‌ پرده‌ (تلويزيون‌ وغيره‌)., کلمات شبیه قابل‌ نمايش‌ بر روي‌ پرده‌ (تلويزيون‌ وغيره‌).
دانلود فایل ها