ترجمه Screenplay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايشنامه‌ راديويي‌ وسينمايي‌ ياتلويزيوني‌. می باشد

Screenplay به چه معناست و Screenplay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screenplay

نمايشنامه‌ راديويي‌ وسينمايي‌ ياتلويزيوني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نمايشنامه‌ راديويي‌ وسينمايي‌ ياتلويزيوني‌., ترجمه نمايشنامه‌ راديويي‌ وسينمايي‌ ياتلويزيوني‌., کلمات شبیه نمايشنامه‌ راديويي‌ وسينمايي‌ ياتلويزيوني‌.
دانلود فایل ها