ترجمه Scrim در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بتونه‌ قاب‌ چوبي‌ وامثال‌ ان‌ بكارميبرند. می باشد

Scrim به چه معناست و Scrim یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scrim

بتونه‌ قاب‌ چوبي‌ وامثال‌ ان‌ بكارميبرند. به خارجی , ریشه انگلیسی بتونه‌ قاب‌ چوبي‌ وامثال‌ ان‌ بكارميبرند., ترجمه بتونه‌ قاب‌ چوبي‌ وامثال‌ ان‌ بكارميبرند., کلمات شبیه بتونه‌ قاب‌ چوبي‌ وامثال‌ ان‌ بكارميبرند.
دانلود فایل ها