ترجمه Scrimp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خست‌ كردن‌. می باشد

Scrimp به چه معناست و Scrimp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scrimp

خست‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خست‌ كردن‌., ترجمه خست‌ كردن‌., کلمات شبیه خست‌ كردن‌.
دانلود فایل ها