ترجمه Script در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ متن‌ نمايشنامه‌ دراوردن‌. می باشد

Script به چه معناست و Script یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Script

بصورت‌ متن‌ نمايشنامه‌ دراوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ متن‌ نمايشنامه‌ دراوردن‌., ترجمه بصورت‌ متن‌ نمايشنامه‌ دراوردن‌., کلمات شبیه بصورت‌ متن‌ نمايشنامه‌ دراوردن‌.
دانلود فایل ها